Login

Këtu mund të shkarkoni pa pagesë fletë punë të Terapisë Konjitive Biheviorale, formulime dhe materiale vetëndihmuese

Fletët e punës më poshte mund të përdoren pa pagesë dhe sipas dëshirës tuaj. Fletët e punës të faqes se internetit Mjetet e Psikologjise shpërndahen në përputhje me licencen Creative Commons Attribution. Ju jeni te lire te shkarkoni, perdorni, kopjoni dhe ti shperndani ato. Gjithe cfare kerkoj nga ju eshte a) tregojuni njerezve se nga i keni marre keto material, dhe b) mos i shisni. They are available in 44 languages


  Subscribe to the newsletter

Get the latest content first
Get news & special offers
Unsubscribe at any time

* indicates required




Thought records


Cognitive restructuring


Diaries / Data gathering






Forgiveness tools



Supervision


License information

Psychology Tools materials are shared under a Creative Commons CC BY NC 4.0 license. This means they are:
Free to use
Free to give to clients
Free to share
Not to be sold or used for commercial gain (therapy excepted)
Not to be hosted electronically outside of Psychology Tools

 

Albanian translations by: Lira Sejdini, Nina Comani