Login

Këtu mund të shkarkoni pa pagesë fletë punë të Terapisë Konjitive Biheviorale, formulime dhe materiale vetëndihmuese

Fletët e punës më poshte mund të përdoren pa pagesë dhe sipas dëshirës tuaj. Fletët e punës të faqes se internetit Mjetet e Psikologjise shpërndahen në përputhje me licencen Creative Commons Attribution. Ju jeni te lire te shkarkoni, perdorni, kopjoni dhe ti shperndani ato. Gjithe cfare kerkoj nga ju eshte a) tregojuni njerezve se nga i keni marre keto material, dhe b) mos i shisni. They are available in 45 languages


Case Conceptualization / Formulation Tools

Thought records

Diaries / Records / Data gathering

Techniques / procedures

Useful tools

EMDR tools

Forgiveness tools

CBT disorder models

Supervision