Login

Këtu mund të shkarkoni pa pagesë fletë punë të Terapisë Konjitive Biheviorale, formulime dhe materiale vetëndihmuese

Fletët e punës më poshte mund të përdoren pa pagesë dhe sipas dëshirës tuaj. Fletët e punës të faqes se internetit Mjetet e Psikologjise shpërndahen në përputhje me licencen Creative Commons Attribution. Ju jeni te lire te shkarkoni, perdorni, kopjoni dhe ti shperndani ato. Gjithe cfare kerkoj nga ju eshte a) tregojuni njerezve se nga i keni marre keto material, dhe b) mos i shisni. They are available in 46 languages


Diaries / Records / Data gathering

Anger Diary

pro

Ditar i zemerimit

Worksheet

OCD Diary

pro

Ditari i ÇOK

Worksheet

Panic Attack Record Form

pro

Formular i Shenimit te Atakut…

Worksheet

EMDR tools

Forgiveness tools

Supervision