Login

Ազատ ներբեռնելի Կոգնիտիվ վարքաբանական թերապիայի (ԿՎԹ) աշխատանքային ձևաթղթեր և ինքնօգնության նյութեր

Այս էջի ԿՎԹ աշխատանքային ձևաթղթերը և այլ նյութերը ազատ կարելի է կիսել CC BY NC 4.) լիցենզիայով: Դա նշանակում է, որ դրանք
Ազատ են օգտագործելու Ազատ կարելի է տալ շահառուների Ազատ են կիսելու Վաճառքի ենթակա չեն
Կարող եք օգնել` մյուսներին տեղեկացնելով այս էջի մասին, կամ առաջարկելով Ձեր գաղափարները They are available in 44 languages


  Subscribe to the newsletter

Get the latest content first
Get news & special offers
Unsubscribe at any time

* indicates required

Կոգնիտիվ վերակազմավորում


Օրագրեր / տվյալների հավաքում


Մեխանիզմներ (Պահպանման գործընթաց)


Ձևակերպումներ հատուկ խանգարումների համար


Supervision


License information

Psychology Tools materials are shared under a Creative Commons CC BY NC 4.0 license. This means they are:
Free to use
Free to give to clients
Free to share
Not to be sold or used for commercial gain (therapy excepted)
Not to be hosted electronically outside of Psychology Tools

 

Armenian translations by: Margarit Zalibekyan